Success4all project home page

За какво се отнася проектът:

Проектът Success4all ще разработи висококачествен курс за електронно обучение по предприемачество с отворен достъп и по заявка, който ще приложи подход за приобщаващо образование и ще бъде напълно адаптиран към нуждите на студентите с увреждания.

Курс

 

Проект

Обобщение на проекта

25% от пълнолетното население на възраст над 16 години в ЕС има в някаква степен намалени способности. Докато увреждането засяга широк спектър от социално-икономически резултати, включително участието на пазара на труда, има и други фактори, които обуславят активността, включително образованието. Една от областите, в които са необходими специални усилия, са процесите на преподаване и учене, при които студентите с увреждания все още имат ограничени възможности. Преходът към по-достъпни учебни практики чрез приобщаващо образование, което признава „необходимостта да се работи за „училище за всички“, което „отговаря на индивидуалните потребности“ се очертава заедно с образователна среда, в която ИКТ и електронното обучение са определени като основни подходи за адаптиране на системите за образование и обучение, за да се постигнат целите от Лисабон и да се подкрепи култура на учене през целия живот.

Новият проект SUCCESS4ALL се роди на базата на тройната връзка – предприемачество, приобщаващи подходи и образование основано на ИКТ. Целта на проекта SUCCESS4ALL е да разработи и демонстрира иновативна платформа за електронно обучение, която предоставя достъп на европейските студенти до обучение по предприемачески умения, фокусираща се върху лица със специални потребности, като ги интегрира и прилага подход на приобщаващо образование.

Проектът се фокусира върху две специфични целеви групи: учащи с увреждания и общи студентски аудитории, които се стремят към развиването на своите предприемачески или интрапреньорни умения. Общо 1201 студенти, сред които около 400 с увреждания, ще бъдат обучени или ще са тествали инструмента в рамките на проекта

Е-обучение

Вие сте студент, предприемач, висшист, образователна НПО или асоциация, работеща по проблемите на хората с увреждания? Или може би просто сте любопитни да узнаете повече за приобщаващото предприемачество?

Ако отговорът е „да“ – регистрирайте се за нашия курс за електронно обучение по предприемачество и бъдете първият, който ще получи достъп. Разпространете информацията!

Запиши се на курс

Ресурси

Проектът ще постигне следните интелектуални резултати:

  1. Access4all Guide(Ръководство за достъпност) – Ръководството разглежда успешното прилагане на ИКТ технологиите във висшето образование за по-приобщаваща физическа среда, по-лесен достъп, преподаване и учебно съдържание и техники, съобразени с потребностите на учащите се с увреждания. Можете да намерите версии на Френски, Латвийски и Български в съответните линкове, които се отварят в нов прозорец.
  2. Ръководство за най-добрите предприемачески практики – Ръководството обобщава портфолио от добри практики за предприемаческо образование от предишен опит на партньорите, както и добри практики от Европа и чужбина. Можете да намерите версии на Френски, Латвийски и Български в съответните линкове, които се отварят в нов прозорец.
  3. Глобална методология на Success4All – Методологията ще бъде използвана като основа за създаване на инструмента за електронно обучение, както и за постигане на устойчивост на проекта. Целта е резултатите му да бъдат разширени в нов проект или да бъдат използвани в друг проект, който възприема приобщаващия образователен подход
  4. Обучителни модули и окончателна платформа за електронно обучение – Проектът ще доведе до разработването на съвременна програма за обучение по предприемачество, която включва практически казуси от реалния живот и студентски проекти. Техническият дизайн ще се съобрази с въпросите за използваемост и достъпност и ще включва допълнителни глави, специално насочени към различните бизнес условия, с които се сблъскват предприемачите с увреждания. Курсът ще бъде многоезичен - първоначално разработен на английски език, след което преведен и адаптиран на френски, български и латвийски.

Следете това пространство за повече информация и допълнителни ресурси.

Партньори:

Проектът SUCCESS4ALL се изпълнява от 8 партньора от 3 различни държави-членки на ЕС (Франция, Латвия, България), които са с допълващи се профили и осигуряват необходимия опит за осъществяване на всички дейности по проекта.

ImpressionPSB Paris School of Business (PSB)

PSB е училище “Grande ecole” за бизнес управление, част от „Groupe ESG”, мрежа от седем училища в Париж, специализирани в управленско и предприемаческо бизнес образование. То е единственото училище в Париж, което предлага пълна гама от световно признати международни програми (Бакалавър по бизнес науки (BBA), Магистър на науките (MSc), Магистър по бизнес администрация (MBA), Доктор по бизнес администрация (DBA) и образование за ръководители, преподавано изцяло на английски език.

PSB Website


PrintBiedrība Eurofortis" (BEFO)

BEFO е мултикултурна неправителствена организация от Латвия, която има за цел да улесни непрекъснатото обучение в училища, предприятия и сред обществото и да подкрепя развитието на различни компетенции, както и лични и професионални умения.

BEFO website


cra2Център за изследвания и анализи (CRA)

ЦИА е българска неправителствена организация с нестопанска цел с опит в анализа на перспективите и въздействието на образованието и науката върху обществото и върху икономическото развитие. ЦИА поддържа контакти с национални и международни университети, изследователски центрове и организации в областта на образованието, науката и иновациите.

CRA Website


europrojectEuroproject Ltd. (EP)

Europroject е френско-българска консултантска фирма, специализирана в създаването и управлението на иновативни, съвместни и големи мащабни проекти за научноизследователска и развойна дейност за МСП, университети и изследователски центрове във всички държави-членки на ЕС. Компанията има опит и в разработването на обучения, ИТ поддръжка, методологии, проучвания, инструменти и оценки.

EP Website


swu-logo2Югозападен университет „Неофит Рилски“ (SWU)

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, предлага 67 бакалавърски, 86 магистърски и 43 докторантски програми. През 2006 г. е създадена Лаборатория за електронно обучение, която съчетава смесено обучение. Освен това, Специализиран център за студенти със специални нужди осигурява подкрепа както за студенти, така и за служители.

SWU Website


uptih2H'up entrepreneurs

H'up е асоциация, която представлява интересите и улеснява достъпа до предприемачество на самостоятелно заетите лица с увреждания. Понастоящем е единствената асоциация, която съчетава двата въпроса за предприемачеството и уврежданията във Франция с 300 членове, от които 100 са преминали обучения, с наставничество, специални (ad-hoc) програми, и семинари.

UPTIH Website


apeirona_2Invalidu un vinu draugu apvieniba – Организация на хората с увреждания и техните приятели APEIRONS (APEIRONS)

APEIRONS е неправителствена организация, която цели пълно интегриране на хората с увреждания в обществото. Създадена през 1997 г., тя понастоящем е организация-чадър за организации на хора с увреждания в Латвия и работи в областта на правата на човека, достъпността, заетостта, приобщаването и интеграцията в преподаването, и социалните услуги за деца.

APEIRONS Website


cil-logoЦентър за независим живот (CIL) http://cil.bg/

ЦНЖ е българска неправителствена асоциация с нестопанска цел на хора с увреждания. Тя работи за промяна в правителствената политика за хората с увреждания от 1995 г. насам, чрез активно популяризиране на ценностите на независимия начин на живот и прилагането на социалния модел на уврежданията.

CIL Website

Новини

Наръчникът за най-добрите практики за предприемаческо образование, който е интелектуален резултат III [IntellectualOutput III] е готов на Английски, ФренскиЛатвийски и Български. Споделяйте го свободно и ни уведомете за практика, на която сте попаднали и искате да споделите с нас.

Ръководството за най-добри практики за достъпни сайтове, което е интелектуален резултат I ) е готово на Английски, Френски , Латвийски и Български, като всяка версия се отваря в отделен прозорец. Споделяйте го свободно във Вашата организация и Вашата общност.

Връзка с нас

A contact us webform for sending a message to Success4all administrator below